Cyber Wytyczne

Oto propozycja strony „Cyber Wytyczne” dla trafrybnik.pl, napisana w języku polskim na podstawie przekazanych wytycznych:

Cyber Wytyczne

Wolność słowa, wolność wypowiedzi i wolność prasy są prawami człowieka chronionymi przez zasady Pancasili, Konstytucję 1945 r. oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ. Istnienie cybermediów w Polsce jest również częścią wolności słowa, wypowiedzi i prasy.

Cybermiedia mają szczególny charakter, dlatego wymagają wytycznych, aby ich zarządzanie mogło być prowadzone w profesjonalny sposób, a ich funkcje, prawa i obowiązki były zgodne z ustawą o prawie prasowym oraz kodeksem etyki dziennikarskiej. Z tego powodu Rada Prasowa we współpracy z organizacjami prasowymi, zarządzającymi cybermediami i społeczeństwem opracowała następujące wytyczne dotyczące relacjonowania w cybermediach:

 Zakres

Cybermiedia to każda forma mediów wykorzystująca Internet i prowadząca działalność dziennikarską, która spełnia wymogi ustawy prasowej i standardów przedsiębiorstw prasowych ustanowionych przez Radę Prasową.

Treści generowane przez użytkowników to wszystkie treści tworzone i/lub publikowane przez użytkowników cybermediów, w tym artykuły, zdjęcia, komentarze, dźwięki, filmy oraz różne formy przesyłanych plików dołączanych do cybermediów, takich jak blogi, fora, komentarze czytelników lub widzów i inne formy.

Weryfikacja i równowaga wiadomości

Zasadniczo każda wiadomość musi być zweryfikowana.
Wiadomości, które mogą zaszkodzić innym stronom, wymagają weryfikacji tych samych wiadomości, aby spełnić zasady dokładności i równowagi.

Postanowienia punktu (a) powyżej są wyłączone, o ile:
– Wiadomości zawierają rzeczywiście pilny interes publiczny;
– Pierwsze źródło wiadomości jest źródłem, którego tożsamość jest jasno podana, wiarygodna i kompetentna;
– Miejsce pobytu podmiotu informacji przeznaczonego do potwierdzenia jest nieznane i/lub nie można się z nim skontaktować;

Media poinformują czytelników, że wiadomości wymagają dalszej weryfikacji, która zostanie jak najszybciej podjęta. Oświadczenie znajduje się na końcu tej samej wiadomości, w nawiasach i kursywie.

Po opublikowaniu wiadomości zgodnie z punktem (c) media są zobowiązane do kontynuowania starań o weryfikację, a po otrzymaniu weryfikacji wyniki weryfikacji zostaną uwzględnione w zaktualizowanych wiadomościach z linkiem do niewery fikowanych wiadomości.

Treści generowane przez użytkowników

Cybermiedia muszą zawierać warunki użytkowania dla treści generowanych przez użytkowników, które nie stoją w sprzeczności z ustawą o prawie prasowym oraz kodeksem etyki dziennikarskiej, sformułowane jasno i precyzyjnie.

Cybermiedia wymagają, aby każdy użytkownik najpierw się zarejestrował i przeszedł proces logowania, aby móc publikować jakiekolwiek formy treści generowanych przez użytkowników. Przepisy dotyczące logowania zostaną dodatkowo uregulowane.

Podczas rejestracji cybermiedia wymagają od użytkowników pisemnej zgody na publikację treści generowanych przez użytkowników:
– Nie zawierają fałszywych, oszczerczych, sadystycznych i obscenicznych treści;
– Nie zawierają treści zawierających uprzedzenia i nienawiść ze względu na przynależność etniczną, religię, rasę oraz stosunki międzygrupowe (SARA) i podżegających do przemocy;
– Nie zawierają treści dyskryminacyjnych ze względu na płeć lub różnice językowe i nie naruszają godności osób słabych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych umysłowo lub fizycznie.

Cybermiedia mają nieograniczone prawo do edytowania lub usuwania treści generowanych przez użytkowników, które pozostają w sprzeczności z punktem (c).

Cybermiedia są zobowiązane do zapewnienia mechanizmu składania skarg dotyczących treści generowanych przez użytkowników, które są uznawane za naruszające postanowienia punktu (c). Takie mechanizmy muszą być udostępnione w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników.

Cybermiedia są zobowiązane do jak najszybszego, nie później niż w ciągu 2 x 24 godzin od otrzymania skargi, przetworzenia, usunięcia i podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych treści generowanych przez użytkowników, które naruszają postanowienia punktu (c).

Cybermiedia, które przestrzegały postanowień punktów (a), (b), (c) i (f), nie ponoszą odpowiedzialności za problemy wynikające z publikacji treści naruszających postanowienia punktu (c).

Cybermiedia ponoszą odpowiedzialność za zgłoszone treści generowane przez użytkowników, jeśli nie podjęły działań naprawczych po upływie terminu określonego w punkcie (f).

4. Erraty, korekty i prawo do repliki

Erraty, korekty i prawo do repliki odnoszą się do ustawy o prawie prasowym, kodeksu etyki dziennikarskiej i wytycznych dotyczących prawa do repliki opracowanych przez Radę Prasową.

Erraty, korekty i/lub prawo do repliki muszą być połączone ze sprostowaniem, korektą lub przyznaniem prawa do repliki.

W każdym raporcie dotyczącym erratów, korekt i prawa do repliki należy podać czas publikacji erratów, korekty i/lub prawa do repliki.

Jeśli określone wiadomości z cybermediów są rozpowszechniane przez inne cybermiedia, to:
– Odpowiedzialność cybermediów produkujących wiadomości ogranicza się do wiadomości opublikowanych w tych cybermediach lub cybermediach podlegających ich technicznemu nadzorowi;
– Korekta wiadomości jest obowiązkiem środków rozpowszechniających.

To są podstawowe wytyczne dotyczące relacjonowania w cybermediach, które trafrybnik.pl będzie przestrzegać. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.